(March 2017) April 2017 (May 2017)
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

2627282930311

11:00 AM
Softball (Girls V) Vs. Brown County High School

12:00 PM
Baseball (Boys V) @ Floyd Central/New Albany

12:30 PM
Softball (Girls JV) Vs. Brown County High School


23

4:30 PM
Golf (Boys V) Vs. East Central High School

5:00 PM
Track & Field (Co-ed V) Vs. Rising Sun

5:30 PM
Baseball (Boys V) Vs. South Ripley High School

5:30 PM
Softball (Girls V) @ Switzerland County High School

7:00 PM
Softball (Girls JV) @ Switzerland County High School


4

4:00 PM
DCH PHYSICALS @ Dearborn County Hospital

5:00 PM
Tennis (Girls V) Vs. Oldenburg Academy

5:30 PM
Softball (Girls JV) @ Greensburg High School

5:30 PM
Softball (Girls V) @ Greensburg High School

7:00 PM
Band Awards Concert @ SDHS Auditorium


5

5:30 PM
Baseball (Boys JV) Vs. Oldenburg Academy

5:30 PM
Baseball (Boys V) Vs. Switzerland County High School

5:30 PM
Hall of Fame Selection Committee Meeting @ South Dearborn High School


6

5:00 PM
Tennis (Girls V) @ Franklin County High School

5:00 PM
Track & Field (Co-ed V) Vs. Milan/Lawrenceburg

5:30 PM
Baseball (Boys V) @ Lawrenceburg High School


7

5:30 PM
Softball (Girls V) Vs. Batesville High School

7:00 PM
Softball (Girls JV) Vs. Batesville High School

7:30 PM
Variety Show @ SDHS Auditorium


8

1:00 PM
Baseball (Boys JV) Vs. Milan High School

11:00 AM
Baseball (Boys V) Vs. Milan High School

11:00 AM
Softball (Girls JV) Vs. Shelbyville High School

11:00 AM
Softball (Girls V) Vs. Shelbyville High School

4:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. South Ripley High School

7:30 PM
Variety Show @ SDHS Auditorium

9:00 AM
ISSMA Concert Band Contest @ Decatur Central High School


910

4:30 PM
Golf (Boys V) @ Batesville High School

5:00 PM
Softball (Girls V) Vs. Milan High School

5:30 PM
Baseball (Boys JV) Vs. Franklin County High School

5:30 PM
Baseball (Boys V) Vs. Franklin County High School

5:30 PM
Tennis (Girls V) Vs. Greensburg High School

6:30 PM
Softball (Girls JV) Vs. Milan High School


11

5:00 PM
Baseball (Boys V) @ Lawrenceburg High School

5:00 PM
Golf (Boys V) @ Oldenburg Academy

5:00 PM
Softball (Girls JV) Vs. Lawrenceburg High School

5:00 PM
Softball (Girls V) Vs. Lawrenceburg High School

5:00 PM
Tennis (Girls V) @ Connersville High School

5:30 PM
Baseball (Boys JV) Vs. Lawrenceburg High School

5:30 PM
Track & Field (Co-ed V) Vs. Greensburg/Jennings County


12

5:00 PM
Tennis (Girls V) @ Franklin County High School

5:30 PM
Softball (Girls JV) @ South Decatur High School


13

5:00 PM
Tennis (Girls V) @ East Central High School

5:30 AM
Softball (Girls V) @ East Central High School

5:30 PM
Baseball (Boys JV) @ East Central High School

5:30 PM
Baseball (Boys V) @ East Central High School

6:30 PM
Softball (Girls JV) @ East Central High School


1415

1:00 PM
Baseball (Boys JV) @ Oldenburg Academy

11:00 AM
Baseball (Boys V) @ Oldenburg Academy

11:00 AM
Softball (Girls V) Vs. Connersville High School

9:00 AM
Track & Field (Co-ed V) @ Woodward Invitational


1617

4:00 PM
Tennis (Girls V) Vs. Lawrenceburg High School

5:30 PM
Softball (Girls V) Vs. Conner High School

6:30 PM
Softball (Girls JV) Vs. Conner High School


18

5:00 PM
Tennis (Girls V) Vs. Southwestern Hanover High School

5:30 PM
Baseball (Boys JV) Vs. Connersville High School

5:30 PM
Golf (Boys V) @ Rising Sun High School

6:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Union County


19

5:00 PM
Golf (Boys V) Vs. Franklin County High School

5:30 PM
Softball (Girls JV) @ Franklin County High School

5:30 PM
Softball (Girls V) @ Franklin County High School


20

4:00 PM
Golf (Boys V) Vs. Lawrenceburg High School

4:30 PM
Tennis (Girls V) @ Batesville High School

5:30 PM
Baseball (Boys JV) Vs. Batesville High School

5:30 PM
Baseball (Boys V) Vs. Batesville High School


21

7:00 PM
Prom @ South Dearborn High School


22

10:00 AM
Track & Field (Co-ed V) @ Newport City Classic


2324

5:30 PM
Baseball (Boys JV) @ Greensburg High School

5:30 PM
Baseball (Boys V) @ Greensburg High School

5:30 PM
Softball (Girls JV) @ Union County


25

5:00 PM
Tennis (Girls V) Vs. East Central High School

5:00 PM
Track & Field (Co-ed V) @ Lawrenceburg/Switzerland County

5:30 PM
Baseball (Boys Fr) @ East Central High School

5:30 PM
Golf (Boys V) Vs. Greensburg High School

5:30 PM
Softball (Girls V) Vs. St. Henry District High School

7:00 PM
Softball (Girls JV) Vs. St. Henry District High School


26

5:00 PM
Softball (Girls V) Vs. South Ripley High School

5:00 PM
Track & Field (Co-ed V) @ Taylor Invitational

5:30 PM
Baseball (Boys JV) @ Jac-Cen-Del High School

6:00 PM
Baseball (Boys V) @ Scottsburg High School

6:30 PM
Softball (Girls JV) Vs. South Ripley High School


27

4:00 PM
Tennis (Girls V) @ Milan High School


28

5:00 PM
NHS Kickball Fundraiser @ South Dearborn High School


29

11:00 AM
Baseball (Boys JV) Vs. Madison Consolidated High School

11:00 AM
Baseball (Boys V) Vs. Madison

12:00 PM
Softball (Girls V) @ Jasper High School - DH

9:00 AM
Track & Field (Co-ed V) @ MCNICHOLAS Invitational


30123456