(September 2020) October 2020 (November 2020)
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

272829301

4:45 PM
Tennis (Boys V & JV) Vs. Sectional

5:00 PM
Soccer (Boys JV) Vs. Northwestern

6:00 PM
Volleyball (Girls Fr) Vs. *Kokomo

6:00 PM
Volleyball (Girls JV) Vs. Kokomo

6:30 PM
Soccer (Boys Var) Vs. Northwestern

7:00 PM
Volleyball (Girls V ar) Vs. *Kokomo


2

4:45 PM
Tennis (Boys V & JV) Vs. Sectional

7:00 PM
Football (Boys V) Vs. Kokomo

TBA
Golf (Girls V & JV) @ State


3

10:00 AM
Volleyball (Girls JV) @ Cathedral Tourney - B

11:00 AM
Cross Country (B V/JV) @ NCC Meet

11:30 AM
Cross Country (G V/JV) @ NCC Meet

9:00 AM
Volleyball (Girls Fr) @ Muncie Invitational


45

5:00 PM
Soccer (Boys Var) @ Sectional

6:00 PM
Volleyball (Girls JV) Vs. Delphi

7:00 PM
Soccer (Boys Var) @ Sectional

7:00 PM
Volleyball (Girls V ar) Vs. Delphi


6

6:00 PM
Soccer (Girls Var) @ Sectional

TBA
Tennis (Boys V & JV) @ Regional


7

5:00 PM
Soccer (Boys Var) @ Sectional

6:00 PM
Volleyball (Girls Fr) Vs. West Lafayette

7:00 PM
Soccer (Boys Var) @ Sectional


8

5:00 PM
Soccer (Girls Var) @ Sectional

6:00 PM
Volleyball (Girls Fr) Vs. Winamac Community

6:00 PM
Volleyball (Girls JV) Vs. Winamac

6:00 PM
Volleyball (Girls JV) Vs. Winamac

7:00 PM
Soccer (Girls Var) @ Sectional

7:00 PM
Volleyball (Girls V ar) Vs. Winamac Community High School


9

7:00 PM
Football (Boys V) Vs. Lafayette Jefferson


10

10:00 AM
Volleyball (Girls V ar) @ NCC Tournament

10:30 AM
Cross Country (B V/JV) Vs. Sectional

11:15 AM
Cross Country (G V/JV) Vs. Sectional

2:00 PM
Soccer (Girls Var) @ Sectional Championship

7:00 PM
Soccer (Boys Var) @ Sectional Championship

TBA
Tennis (Boys V & JV) @ Semi-State


1112131415

5:00 PM
Soccer (Boys Var) @ Regional

6:00 PM
Volleyball (Girls V ar) @ Sectional

7:30 PM
Volleyball (Girls V ar) @ Sectional


16

7:00 PM
Football (Boys V) @ Anderson

TBA
Tennis (Boys V & JV) @ State-Team


17

10:00 AM
Soccer (Boys Var) @ Regional

10:00 AM
Soccer (Girls Var) @ Regional

10:30 AM
Cross Country (G V/JV) @ Regional

11:00 AM
Volleyball (Girls V ar) @ Sectional Championship

11:15 AM
Cross Country (B V/JV) @ Regional

12:00 PM
Soccer (Girls Var) Vs. Regional

12:30 PM
Volleyball (Girls V ar) @ Sectional

7:00 PM
Soccer (Boys Var) @ Regional

7:00 PM
Soccer (Girls Var) @ Regional

7:00 PM
Volleyball (Girls V ar) @ Sectional Championship

TBA
Tennis (Boys V & JV) @ Regional-Singles/Doubles


181920212223

7:00 PM
Football (Boys V) @ Sectional

TBA
Tennis (Boys V & JV) @ State-Singles/Doubles


24

TBA
Cross Country (B V/JV) @ Semi-State

TBA
Cross Country (G V/JV) @ Semi-State

TBA
Soccer (Boys Var) @ Semi-State

TBA
Soccer (Girls Var) @ Semi-State

TBA
Volleyball (Girls V ar) @ Regional


2526272829

6:00 PM
Basketball (Girls V Vs. Northwestern (Scrimmage)


30

7:00 PM
Football (Boys V) @ Sectional

7:00 PM
Football (Boys V) @ Sectional


31

10:00 AM
Soccer (Girls Var) @ State

TBA
Cross Country (B V/JV) @ State

TBA
Cross Country (G V/JV) @ State

TBA
Soccer (Boys Var) @ State

TBA
Volleyball (Girls V ar) @ Semi-State