(March 2019) April 2019 (May 2019)
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

311

5:30 PM
Baseball (Boys V) @ Edgewood


2

5:00 PM
Track & Field (Boys V) @ Danville


3

5:30 PM
Baseball (Boys V) Vs. South Vermillion


4

4:30 PM
Tennis (Girls V) Vs. South Putnam *


5

5:30 PM
Tennis (Girls V) @ Edgewood


6

11:00 AM
Softball (Girls JV) @ Tri-West

11:00 AM
Softball (Girls V) @ Tri-West

TBA
Golf (Boys V) @ Northview *


78

5:00 PM
Tennis (Girls V) Vs. Terre Haute North

5:30 PM
Baseball (Boys V) @ White River Valley High School


9

5:30 PM
Softball (Girls V) @ West Vigo *

6:00 PM
Baseball (Boys V) @ West Vigo


10

4:45 PM
Golf (Boys V) Vs. West Vigo

5:30 PM
Tennis (Girls V) @ Heritage Parke

6:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. West Vigo


11

5:00 PM
Tennis (Girls V) @ West Vigo

5:00 PM
Track & Field (Boys V) @ Monrovia/Owen Valley


12

TBA
Track & Field (Boys V) @ franklin Showcase

TBA
Track & Field (Boys V) @ Lafayette Jefferson


13

10:00 AM
Baseball (Boys V) Vs. County (3games)

11:00 AM
Golf (Boys V) @ Edgewood


1415

5:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Cascade

5:00 PM
Tennis (Girls V) Vs. Northview

5:00 PM
Track & Field (Boys V) @ Western Boone

5:30 PM
Softball (Girls V) Vs. Cascade

6:30 PM
Baseball (Boys JV) Vs. Cascade

6:30 PM
Softball (Girls JV) Vs. Cascade


16

5:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. South Putnam

5:00 PM
Softball (Girls V) Vs. South Putnam *

5:00 PM
Tennis (Girls V) @ South Vermillion

6:30 PM
Softball (Girls JV) Vs. South Putnam *


17

4:30 PM
Golf (Boys V) Vs. Southmont

5:00 PM
Baseball (Boys V) @ South Putnam


18

5:00 PM
Tennis (Girls V) @ Fountain Central

5:00 PM
Track & Field (Boys V) @ Northview *


19

5:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Tri-West

5:00 PM
Softball (Girls V) Vs. Danville

6:30 PM
Softball (Girls JV) Vs. Danville


20

9:00 AM
Golf (Boys V) @ Terre Haute South


2122

4:45 PM
Golf (Boys V) Vs. Terre Haute South

5:00 PM
Softball (Girls V) @ Owen Valley

6:30 PM
Softball (Girls JV) @ Owen Valley


23

6:00 PM
Baseball (Boys V) @ Sullivan

6:00 PM
Softball (Girls V) @ Sullivan *

7:00 PM
Softball (Girls JV) @ Sullivan


24

4:30 PM
Golf (Boys V) @ Tri-West

5:30 PM
Softball (Girls V) @ Eminence

6:00 PM
Baseball (Boys JV) @ Danville

6:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Sullivan


25

4:30 PM
Golf (Boys V) @ Cloverdale

5:00 PM
Tennis (Girls V) Vs. Crawfordsville

5:00 PM
Track & Field (Boys V) @ Mooresville


26

5:30 PM
Baseball (Boys V) Vs. Cardinal Ritter High School - Indy

5:30 PM
Softball (Girls V) @ Clay City Jr-Sr High School

5:30 PM
Tennis (Girls V) @ Sullivan *

7:00 PM
Softball (Girls JV) @ Clay City Jr-Sr High School

TBA
Track & Field (Boys V) @ Zionsville


27

10:00 AM
Golf (Boys V) Vs. tiger Cub Invite

10:00 AM
Softball (Girls V) @ North Montgomery

12:30 PM
Softball (Girls JV) @ North Montgomery


2829

4:30 PM
Golf (Boys V) Vs. Danville

5:00 PM
Baseball (Boys V) @ Monrovia

5:00 PM
Softball (Girls V) @ Monrovia

6:30 PM
Softball (Girls JV) @ Monrovia


30

5:00 PM
Tennis (Girls V) Vs. Southmont

5:30 PM
Baseball (Boys V) Vs. Northview

5:30 PM
Softball (Girls V) Vs. Northview *

7:00 PM
Softball (Girls JV) Vs. Northview

TBA
Track & Field (Boys V) @ County


1234