(March 2018) April 2018 (May 2018)
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

12

5:00 PM
Baseball (Boys V) @ Shenandoah High School

5:00 PM
Softball (Girls V) Vs. Wapahani High School


3

5:00 PM
Baseball (Boys JV) Vs. Tri Jr/Sr High School

5:00 PM
Baseball (Boys V) @ Burris Laboratory School

5:45 PM
Tennis (Girls V) @ Burris Laboratory School


4

5:00 PM
Baseball (Boys JV) @ New Castle Chrysler High School

5:30 PM
Softball (Girls V) @ Greenfield-Central High School


5

4:30 PM
Tennis (Girls V) Vs. Richmond High School

5:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Muncie Central High School


6

5:00 PM
Baseball (Boys JV) @ Hagerstown Jr/Sr High

5:00 PM
Softball (Girls V) Vs. Franklin County High School

5:00 PM
Tennis (Girls V) @ Knightstown High School


7

10:00 AM
Track & Field (Co-ed V) @ Owl Invite

12:00 PM
Softball (Girls V) @ Rising Sun Invitational

4:00 PM
Baseball (Boys V) @ Seton Catholic High School


89

4:30 PM
Tennis (Girls V) @ Cambridge City Lincoln HS

5:30 PM
Softball (Girls V) @ Knightstown High School


10

4:30 PM
Golf (Boys V) @ Tri Jr/Sr High School

5:00 PM
Baseball (Boys V) @ Cowan High School

5:00 PM
Softball (Girls V) @ Delta High School

5:00 PM
Track & Field (Co-ed V) @ Eaton Relays


11

5:00 PM
Baseball (Boys JV) @ Winchester Community High School


12

4:30 PM
Golf (Boys V) @ Centerville High School

5:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Union County HS

5:00 PM
Softball (Girls V) Vs. Tri Jr/Sr High School

5:00 PM
Tennis (Girls V) @ Union County HS

5:00 PM
Track & Field (Co-ed V) @ Eastbrook Invitational


13

5:30 PM
Baseball (Boys JV) @ Eastern Hancock High School


14

11:00 AM
Baseball (Boys V) Vs. Wapahani High School

9:00 AM
Golf (Boys V) @ Cross/Van Pelt Invitational


1516

4:30 PM
Track & Field (Co-ed V) Vs. Blue River Valley Jr/Sr. H.S.

5:00 PM
Golf (Boys V) Vs. Knightstown High School

5:00 PM
Tennis (Girls V) Vs. Blue River Valley Jr/Sr. H.S.


17

4:30 PM
Track & Field (Co-ed MS) Vs. Lee L Driver Middle School

5:00 PM
Baseball (Boys V) @ Knightstown High School

5:00 PM
Tennis (Girls V) Vs. Hagerstown Jr/Sr High


18

4:30 PM
Golf (Boys V) Vs. Blue River Valley Jr/Sr. H.S.

4:30 PM
Track & Field (Co-ed MS) @ Union County / Seton Catholic

5:00 PM
Baseball (Boys JV) Vs. Daleville High School

5:00 PM
Softball (Girls V) @ Union County HS


19

4:30 PM
Tennis (Girls V) Vs. Randolph Southern High School

5:00 PM
Baseball (Boys V) @ Centerville High School


20

5:00 PM
Baseball (Boys JV) Vs. Richmond High School

5:30 PM
Track & Field (Co-ed MS) @ Union City Invite


21

11:00 AM
Baseball (Boys JV) Vs. Union County HS

3:00 PM
Softball (Girls V) @ Wayne County Tourney vs. TBA

9:00 AM
Golf (Boys V) @ South Adams Invite

9:00 AM
Softball (Girls V) @ Wayne County Tournament

9:00 AM
Tennis (Girls V) @ Richmond Invitational


2223

4:30 PM
Tennis (Girls V) @ Shenandoah High School

5:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Monroe Central High School

5:00 PM
Softball (Girls V) Vs. Richmond High School


24

4:30 PM
Golf (Boys V) @ Randolph Southern High School

5:00 PM
Baseball (Boys JV) @ Richmond High School

5:00 PM
Track & Field (Co-ed V) Vs. Wayne County Invitational

5:30 PM
Softball (Girls V) @ Eastern Hancock High School


25

5:00 PM
Baseball (Boys JV) Vs. Centerville High School

5:00 PM
Golf (Boys V) Vs. Union County HS

5:00 PM
Track & Field (Co-ed MS) Vs. Union City Community High School


26

5:00 PM
Baseball (Boys V) @ Blue River Valley Jr/Sr. H.S.

5:00 PM
Softball (Girls V) Vs. Cambridge City Lincoln HS

5:00 PM
Tennis (Girls V) Vs. Tri Jr/Sr High School


27

4:30 PM
Golf (Boys V) @ Cambridge City Lincoln HS

5:00 PM
Tennis (Girls V) @ Eastern Hancock High School

5:00 PM
Track & Field (Co-ed V) Vs. Knight Invitational


28

10:00 AM
Baseball (Boys V) @ Tri Jr/Sr High School

8:00 AM
Golf (Boys V) @ Winchester Invitational

9:00 AM
Baseball (Boys JV) @ Wayne County Tourney


2930

4:30 PM
Tennis (Girls V) @ Union City Community High School

4:30 PM
Track & Field (Co-ed MS) @ Wayne County Invitational

5:00 PM
Baseball (Boys JV) @ Monroe Central High School

5:00 PM
Softball (Girls V) @ Cowan High School


12345