(March 2019) April 2019 (May 2019)
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

3112345678

5:00 PM
Tennis (Girls V/JV) Vs. *Zionsville High School


9

4:00 PM
Golf (Boys V/JV) @ Carmel/HSE

4:00 PM
Golf (Boys V/JV) @ JV Carmel/HSE

6:00 PM
Baseball (Boys V) @ Mt. Vernon

6:00 PM
Softball (Girls JV) Vs. Noblesville High School


10

5:30 PM
Softball (Girls JV) Vs. Carmel High School

6:00 PM
Baseball (Boys JVG) @ Noblesville High School

6:00 PM
Baseball (Boys JVW) Vs. Noblesville High School

6:00 PM
Softball (Girls V) Vs. GREENFIELD-CENTRAL


11

4:00 PM
Golf (Boys V/JV) Vs. Guerin JV

5:30 PM
Tennis (Girls V/JV) @ Lawrence Central High Sch

6:00 PM
Baseball (Boys JVG) Vs. Noblesville High School

6:00 PM
Baseball (Boys JVW) Vs. Noblesville High School

6:00 PM
Baseball (Boys V) @ Noblesville High School


12

5:00 PM
Tennis (Girls V/JV) Vs. HERITAGE CHR SCHOOLS INC

5:00 PM
Track & Field(Girls V/JV) @ FRANKLIN CENTRAL Showcase

5:30 PM
Softball (Girls JV) Vs. Lawrence Central High Sch

5:45 PM
Track & Field (Boys V/JV) @ Lafayette Jeff Showcase

6:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Noblesville High School


13

10:00 AM
Baseball (Boys JVW) Vs. North Central DH

10:00 AM
Softball (Girls V) @ Lawrence Central Invite

12:00 PM
Baseball (Boys JVG) @ Noblesville High School

12:00 PM
Tennis (Girls V/JV) Vs. Noblesville High School

6:00 PM
Baseball (Boys V) @ Noblesville High School


1415

5:00 PM
Tennis (Girls V/JV) @ *Brownsburg High School

5:30 PM
Baseball (Boys JVG) @ Pendleton Heights High Sc

5:30 PM
Baseball (Boys JVW) Vs. Zionsville High School

5:30 PM
Softball (Girls JV) Vs. New Palestine High School


16

4:15 PM
Golf (Boys V/JV) @ Carmel/Cathedral

6:00 PM
Softball (Girls JV) @ Hamilton Southeastern Hig


17

5:30 PM
Tennis (Girls V/JV) Vs. Harrison High School

5:30 PM
Unified Track Vs. Fishers High School

6:00 PM
Baseball (Boys JVG) Vs. Hamilton Southeastern Hig

6:00 PM
Baseball (Boys JVW) Vs. Hamilton Southeastern Hig


18

5:30 PM
Track & Field (Boys V/JV) @ HSE/Noblesville-JV

5:30 PM
Track & Field(Girls V/JV) @ Noblesville/HSE-JV

6:00 PM
Baseball (Boys JVG) @ Hamilton Southeastern Hig

6:00 PM
Baseball (Boys JVW) @ Hamilton Southeastern Hig

6:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Hamilton Southeastern Hig


19

5:30 PM
Softball (Girls JV) @ Lebanon High School

6:00 PM
Baseball (Boys V) @ Hamilton Southeastern Hig

7:00 PM
Softball (Girls V) @ Lebanon High School


20

10:00 AM
Softball (Girls JV) Vs. Kokomo High School-DH

10:00 AM
Softball (Girls V) Vs. Kokomo High School

11:00 AM
Golf (Boys V/JV) @ Noblesville Invile

12:00 PM
Baseball (Boys JVG) Vs. Hamilton Southeastern Hig

12:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Hamilton Southeastern Hig

9:00 AM
Tennis (Girls V/JV) @ Crawfordsville Invitational


2122

4:00 PM
Golf (Boys V/JV) @ Fishers High School

5:00 PM
Softball (Girls V) @ Sheridan High School

5:30 PM
Baseball (Boys JVG) Vs. Frankton High School

5:30 PM
Softball (Girls JV) Vs. Triton Central High Schoo

6:00 PM
Baseball (Boys JVW) @ New Palestine High School


23

6:00 PM
Softball (Girls JV) Vs. Brownsburg High School


24

5:00 PM
Tennis (Girls V/JV) @ University High School

5:30 PM
Softball (Girls JV) @ Tipton High School

5:30 PM
Softball (Girls V) Vs. Tipton High School

5:30 PM
Unified Track @ HSE/Pend Hts

6:00 PM
Baseball (Boys JVG) @ Brownsburg High School

6:00 PM
Baseball (Boys JVW) @ Brownsburg High School


25

4:00 PM
Golf (Boys V/JV) @ Zionsville/Center Grove

4:00 PM
Golf (Boys V/JV) Vs. Hamilton Heights JV

6:00 PM
Baseball (Boys JVG) Vs. Brownsburg High School

6:00 PM
Baseball (Boys JVW) Vs. Brownsburg High School

6:00 PM
Baseball (Boys V) @ Brownsburg High School


26

5:30 PM
Softball (Girls JV) Vs. Pike High School

5:30 PM
Softball (Girls V) Vs. Pike High School

6:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Brownsburg High School


27

10:00 AM
Baseball (Boys JVW) Vs. Kokomo-DH

12:00 PM
Baseball (Boys JVG) @ Brownsburg High School

12:00 PM
Baseball (Boys V) @ Brownsburg High School

9:00 AM
Golf (Boys V/JV) @ Lebanon High School


2829

3:15 PM
Golf (Boys V/JV) Vs. Carmel/Cathedral

4:00 PM
Golf (Boys V/JV) @ JV- Zionsville/No. Central

5:30 PM
Baseball (Boys JVG) @ WESTERN HIGH SCHOOL

5:30 PM
Softball (Girls JV) Vs. Lawrence North High Schoo

5:30 PM
Softball (Girls V) Vs. Lawrence North High Schoo

5:30 PM
Tennis (Girls V/JV) @ Fishers High School

5:30 PM
Track & Field (Boys V/JV) @ JV Invite-Carmel


30

4:00 PM
Golf (Boys V/JV) @ Zionsville, Lebanon, BBurg

4:30 PM
Golf (Boys V/JV) @ Lawrence North- JV

5:30 PM
Baseball (Boys JVW) @ Mt. Vernon

6:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Pendleton-Canceled

6:00 PM
Softball (Girls JV) @ Avon High School


1234