(March 2018) April 2018 (May 2018)
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

123456789

5:00 PM
Tennis (Girls V/JV) @ *Zionsville High School


10

4:00 PM
Golf (Boys V/JV) @ Carmel/HSE

4:00 PM
Golf (Boys V/JV) @ JV Carmel/HSE

5:30 PM
Track & Field (Boys V/JV) Vs. Zionsville High School

5:30 PM
Track & Field(Girls V/JV) Vs. Zionsville High School

6:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Mt. Vernon

6:00 PM
Softball (Girls JV) @ Noblesville High School

6:00 PM
Softball (Girls V) @ Noblesville High School


11

5:30 PM
Softball (Girls JV) @ Carmel High School

6:00 PM
Baseball (Boys JVG) Vs. Noblesville High School

6:00 PM
Baseball (Boys JVW) Vs. Noblesville High School

6:00 PM
Softball (Girls V) @ GREENFIELD-CENTRAL


12

4:00 PM
Golf (Boys V/JV) @ Guerin JV

5:30 PM
Tennis (Girls V/JV) Vs. Lawrence Central High Sch

6:00 PM
Baseball (Boys JVG) @ Noblesville High School

6:00 PM
Baseball (Boys JVW) @ Noblesville High School

6:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Noblesville High School


13

5:00 PM
Tennis (Girls V/JV) @ HERITAGE CHR SCHOOLS INC

5:00 PM
Track & Field (Boys V/JV) @ FRANKLIN CENTRAL Showcase

5:00 PM
Track & Field(Girls V/JV) @ FRANKLIN CENTRAL Showcase

5:30 PM
Softball (Girls JV) @ Lawrence Central High Sch

5:45 PM
Track & Field (Boys V/JV) @ Lafayette Jeff Showcase

5:45 PM
Track & Field(Girls V/JV) @ Lafayette Jeff Showcase

6:00 PM
Baseball (Boys V) @ Noblesville High School


14

10:00 AM
Baseball (Boys JVW) @ North Central DH

10:00 AM
Softball (Girls V) @ Lawrence Central Invite

10:00 AM
Track & Field (Boys V/JV) @ W-Z Invite

11:00 AM
Golf (Boys V/JV) @ Warsaw Invite

12:00 PM
Baseball (Boys JVG) Vs. Noblesville High School

12:00 PM
Tennis (Girls V/JV) @ Noblesville High School

6:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Noblesville High School


1516

5:00 PM
Tennis (Girls V/JV) Vs. *Brownsburg High School

5:00 PM
Track & Field (Boys V/JV) @ Carmel-Noblesville

5:30 PM
Baseball (Boys JVG) Vs. Pendleton Heights High Sc

5:30 PM
Baseball (Boys JVW) @ Zionsville High School

5:30 PM
Softball (Girls JV) @ New Palestine High School


17

4:00 PM
Golf (Boys V/JV) @ Carmel/Cathedral JV

4:15 PM
Golf (Boys V/JV) @ Carmel/Cathedral

6:00 PM
Softball (Girls JV) Vs. Hamilton Southeastern Hig

6:00 PM
Softball (Girls V) Vs. Hamilton Southeastern Hig


18

5:30 PM
Tennis (Girls V/JV) @ Harrison High School

5:30 PM
Track & Field(Girls V/JV) @ Noblesville Invite

5:30 PM
Unified Track @ Fishers High School

6:00 PM
Baseball (Boys JVG) @ Hamilton Southeastern Hig

6:00 PM
Baseball (Boys JVW) @ Hamilton Southeastern Hig


19

4:00 PM
Golf (Boys V/JV) @ Guerin JV

5:30 PM
Tennis (Girls V/JV) @ *Avon High School

5:30 PM
Track & Field (Boys V/JV) @ HSE/Noblesville-JV

5:30 PM
Track & Field(Girls V/JV) Vs. Noblesville/HSE-JV

6:00 PM
Baseball (Boys JVG) Vs. Hamilton Southeastern Hig

6:00 PM
Baseball (Boys JVW) Vs. Hamilton Southeastern Hig

6:00 PM
Baseball (Boys V) @ Hamilton Southeastern Hig


20

5:30 PM
Softball (Girls JV) Vs. Lebanon High School

5:30 PM
Softball (Girls V) Vs. Lebanon High School

6:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Hamilton Southeastern Hig


21

10:00 AM
Golf (Boys V/JV) @ JV Park Tudor Invite

10:00 AM
Softball (Girls JV) @ Kokomo High School-DH

10:00 AM
Softball (Girls V) @ Kokomo High School

11:00 AM
Golf (Boys V/JV) @ Noblesville Invile

12:00 PM
Baseball (Boys JVG) @ Hamilton Southeastern Hig

12:00 PM
Baseball (Boys V) @ Hamilton Southeastern Hig

9:00 AM
Tennis (Girls V/JV) @ Crawfordsville Invitational


2223

4:00 PM
Golf (Boys V/JV) @ Fishers High School

5:00 PM
Softball (Girls V) Vs. Sheridan High School

5:30 PM
Baseball (Boys JVG) @ Frankton High School

5:30 PM
Softball (Girls JV) @ Triton Central High Schoo

6:00 PM
Baseball (Boys JVW) Vs. New Palestine High School


24

4:00 PM
Golf (Boys V/JV) @ Brebeuf Preparatory High

5:00 PM
Track & Field (Boys V/JV) Vs. Fishers High School

5:00 PM
Track & Field(Girls V/JV) Vs. Fishers High School

6:00 PM
Softball (Girls JV) @ Brownsburg High School

6:00 PM
Softball (Girls V) @ Brownsburg High School


25

5:00 PM
Tennis (Girls V/JV) Vs. University High School

5:30 PM
Softball (Girls JV) Vs. Tipton High School

5:30 PM
Softball (Girls V) @ Tipton High School

5:30 PM
Unified Track Vs. HSE/Pend Hts

6:00 PM
Baseball (Boys JVG) Vs. Brownsburg High School

6:00 PM
Baseball (Boys JVW) Vs. Brownsburg High School


26

4:00 PM
Golf (Boys V/JV) @ Hamilton Heights JV

4:00 PM
Golf (Boys V/JV) @ Zionsville/Center Grove

5:30 PM
Tennis (Girls V/JV) @ *Hamilton Southeastern Hig

6:00 PM
Baseball (Boys JVG) @ Brownsburg High School

6:00 PM
Baseball (Boys JVW) @ Brownsburg High School

6:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Brownsburg High School


27

5:00 PM
Track & Field (Boys V/JV) @ Zionsville High School Invite

5:00 PM
Track & Field(Girls V/JV) @ Zionsville High School - Invite

5:30 PM
Softball (Girls JV) @ Pike High School

5:30 PM
Softball (Girls V) @ Pike High School

6:00 PM
Baseball (Boys V) @ Brownsburg High School


28

10:00 AM
Baseball (Boys JVW) @ Kokomo-DH

12:00 PM
Baseball (Boys JVG) Vs. Brownsburg High School

12:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Brownsburg High School

9:00 AM
Golf (Boys V/JV) @ Lebanon High School


2930

3:15 PM
Golf (Boys V/JV) @ Carmel/Cathedral

4:00 PM
Golf (Boys V/JV) @ JV- Zionsville/No. Central

5:30 PM
Baseball (Boys JVG) Vs. WESTERN HIGH SCHOOL

5:30 PM
Softball (Girls JV) @ Lawrence North High Schoo

5:30 PM
Softball (Girls V) @ Lawrence North High Schoo

5:30 PM
Tennis (Girls V/JV) Vs. Fishers High School

5:30 PM
Track & Field (Boys V/JV) @ JV Invite-Carmel


12345