(March 2018) April 2018 (May 2018)
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

12

4:00 PM
Golf (Boys V) @ Batesville High School


3

5:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Waldron Jr. / Sr. High School

5:00 PM
Softball (Girls V) Vs. Edinburgh Schools

5:00 PM
Track & Field (Co-ed V) @ Lawrenceburg High School


456

5:00 PM
Track & Field (Co-ed V) @ Triton Central High School

5:30 PM
Baseball (Boys V) Vs. Rising Sun High School

7:00 PM
Brad to use gym @


7

10:00 AM
Tennis (Girls V) @ Silver Creek High School

11:00 AM
Baseball (Boys V) @ Jac-Cen-Del High School

2:00 PM
Golf (Boys V) @ Brown County High School

5:00 PM
Josh Sielding @


8

12:00 PM
SEIVB @ Oldenburg Academy


9

4:30 PM
Softball (Girls V) @ South Decatur High School

5:00 PM
Baseball (Boys JV) @ East Central High School

5:00 PM
Golf (Boys V) @ (LHS/SetonCath - 3 Way)

5:00 PM
Tennis (Girls V) Vs. Union County HS

5:00 PM
Track & Field (Co-ed V) @ Morristown Jr Sr High School/ North Decatur/OA


10

3:15 AM
Spring Photos @ Oldenburg Academy

5:00 PM
Baseball (Boys V) @ Southwestern Jr Sr High School-Shelby

5:00 PM
Softball (Girls V) @ Waldron Jr. / Sr. High School

5:00 PM
Tennis (Girls V) @ Greensburg HS


11

3:15 AM
Spring Photos @ Oldenburg Academy

5:00 PM
Baseball (Boys JV) Vs. Union County HS

5:00 PM
Tennis (Girls V) @ Connersville HS


12

5:00 PM
Golf (Boys V) @ South Dearborn High School

5:00 PM
Track & Field (Co-ed V) @ (Rising Sun 4 way )


1314

10:00 AM
Eddie Johnson @ Oldenburg Academy

11:00 AM
Baseball (Boys V) Vs. Scecina Memorial HS

11:00 AM
Softball (Girls V) @ Madison Consolidated High School

8:00 AM
Josh Siedling @


15

12:00 PM
SEIVB @ Oldenburg Academy


16

5:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Edinburgh Schools

5:00 PM
Golf (Boys V) Vs. (BHS/CHS/FCHS 4Way)

5:00 PM
Tennis (Girls V) @ Trinity Lutheran HS


17

4:30 PM
Golf (Boys V) @ Morristown Jr Sr High School

5:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Greenwood Christian Academy

5:00 PM
Softball (Girls V) Vs. Jac-Cen-Del High School

5:00 PM
Track & Field (Co-ed V) @ Jac-Cen-Del High School


18

5:00 PM
Baseball (Boys JV) @ Rushville Consolidated High School

5:00 PM
Tennis (Girls V) Vs. South Dearborn High School


19

4:30 PM
Tennis (Girls V) Vs. Milan High School

5:00 PM
Track & Field (Co-ed V) @ (South Dearborn Invitational)

5:00 PM
Track & Field (Co-ed V) @ South Dearborn High School

5:30 PM
Golf (Boys V) @ (South Ripley/Rising Sun)


20

7:00 PM
Brad to use gym @


21

10:00 AM
Softball (Girls V) Vs. Southwestern Jr Sr High School-Shelby

11:00 AM
Baseball (Boys V) @ Union County HS

8:00 AM
Josh Siedling @

9:00 AM
Tennis (Girls V) @ Richmond High School


2223

5:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. North Decatur High School

5:30 PM
Softball (Girls V) @ Trinity Lutheran High School

5:30 PM
Tennis (Girls V) @ Mooresville HS


24

4:30 PM
Golf (Boys V) Vs. North Decatur High School

5:00 PM
Softball (Girls V) Vs. Shawe Jr/Sr High School

5:00 PM
Tennis (Girls V) @ Southwestern High School

5:30 PM
Baseball (Boys V) Vs. South Decatur High School


25

5:30 PM
Tennis (Girls V) Vs. Lawrenceburg High School


2627

4:30 PM
Track & Field (Co-ed V) @ East Central High School

5:00 PM
Baseball (Boys JV) Vs. North Decatur High School


28

10:00 AM
Softball (Girls V) @ South Ripley High School

11:00 AM
Baseball (Boys V) @ Shawe Jr/Sr High School

8:00 AM
Golf (Boys V) @ Cougar Invitational

8:00 AM
Josh Sielding @


2930

5:00 PM
Baseball (Boys JV) @ Jac-Cen-Del High School

5:00 PM
Baseball (Boys V) @ Southwestern HS-Hanover

5:30 PM
Tennis (Girls V) Vs. Waldron Jr. / Sr. High School


12345