(March 2017) April 2017 (May 2017)
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

262728293031123

5:00 PM
Baseball (Boys V) @ Southwestern Middle/Sr High School-Hanover


4

5:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Providence

5:00 PM
Baseball JV Vs. Providence

5:00 PM
Softball (Girls V @ Orleans

5:00 PM
Tennis (Girls V) Vs. Corydon


5

5:00 PM
Boys and Girls Track @ Scottsburg


6

5:00 PM
Baseball (Boys V) @ Springs Valley

5:00 PM
Softball (Girls V @ Brownstown


7

5:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Lanesville- Varsity and JV

5:00 PM
Tennis (Girls V) @ Henryville

6:00 PM
Boys and Girls Track @ Invitational


8910

5:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Charlestown Var and JV

5:00 PM
Tennis (Girls V) @ Austin

7:00 PM
Baseball JV Vs. Charlestown


11

5:00 PM
Golf (Boys V) @ Henryville

5:00 PM
Softball (Girls V Vs. Silver Creek

5:00 PM
Tennis (Girls V) @ Salem


12

4:30 PM
Boys and Girls Track @ Borden, Salem, Medora

5:00 PM
Baseball (Boys V) @ South Central

5:00 PM
Softball (Girls V @ Providence


13

4:30 PM
Baseball JV Vs. Brownstown

5:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Brownstown-V & JV

5:00 PM
Softball (Girls V @ Salem


14

4:30 PM
Golf (Boys V) @ Salem/W. Wash

5:00 PM
Tennis (Girls V) @ South Central


15

10:00 AM
Baseball (Boys V) @ TRINITY LUTHERAN HIGH SCHOOL

10:00 AM
Baseball JV @ Silver Creek

11:00 AM
Softball (Girls V Vs. Borden


1617

4:30 PM
Tennis (Girls V) Vs. Paoli

5:00 PM
Baseball (Boys V) @ Silver Creek

5:00 PM
Softball (Girls V Vs. Henryville


18

4:15 PM
Golf (Boys V) @ North Harrison/ Salem

4:45 PM
Baseball (Boys V) Vs. Henryville

5:00 PM
Boys and Girls Track Vs. Paoli

5:00 PM
Softball (Girls V @ msc Make up


19

5:30 PM
Baseball JV Vs. Floyd Central


20

5:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Salem

5:00 PM
Boys and Girls Track Vs. County Meet

5:00 PM
Softball (Girls V Vs. Austin

5:00 PM
Tennis (Girls V) Vs. Charlestown


21

5:00 PM
Baseball JV @ Paoli

5:00 PM
Tennis (Girls V) Vs. New Washington


22

9:00 AM
Baseball (Boys V) Vs. Paoli (DH)


2324

5:00 PM
Baseball (Boys V) @ MSC Make up Date

5:00 PM
Baseball JV Vs. Salem

5:00 PM
Softball (Girls V Vs. Mitchell


25

5:00 PM
Boys and Girls Track Vs. Silver Creek

5:00 PM
Softball (Girls V Vs. Corydon


26

5:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Borden


27

4:30 PM
Golf (Boys V) Vs. Austin

5:00 PM
Baseball (Boys V) @ Austin

5:00 PM
Boys and Girls Track @ Salem Invite

5:00 PM
Softball (Girls V @ Scottsburg

5:00 PM
Tennis (Girls V) Vs. Clarksville


2829

10:00 AM
Softball (Girls V @ Washington Co. Classic.

10:00 AM
Tennis (Girls V) Vs. Ehs Invite

9:30 AM
Baseball (Boys V) @ Salem /WW DH


30123456