(August 2020) September 2020 (October 2020)
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

30311

4:45 PM
Golf (Girls V) Vs. North Putnam, Crawfordsville

5:30 PM
Volleyball (Girls JV) @ Speedway

6:30 PM
Volleyball (Girls V) @ Speedway


23

5:30 PM
Volleyball (Girls Fr) @ Plainfield Community H.S.

5:30 PM
Volleyball (Girls JV) @ Plainfield Community H.S.

6:30 PM
Volleyball (Girls V) @ Plainfield Community H.S.


4

7:00 PM
Football (Boys V) Vs. Frankfort


5

10:00 AM
Football (Boys JV) @ Frankfort

10:00 AM
Soccer (Boys JV) Vs. Crawfordsville

11:30 AM
Soccer (Boys V) Vs. Crawfordsville


678

4:45 PM
Golf (Girls V) @ Danville/University

6:00 PM
Volleyball (Girls JV) Vs. Southmont

7:00 PM
Volleyball (Girls V) Vs. Southmont


9

4:00 PM
Golf (Girls V) @ Avon High School, Brownsburg(JV)

6:00 PM
Volleyball (Girls JV) Vs. Frankfort

7:00 PM
Volleyball (Girls V) Vs. Frankfort


1011

7:00 PM
Football (Boys V) Vs. Western Boone


12

10:00 AM
Football (Boys JV) @ Western Boone

10:00 AM
Golf (Girls V) @ Sagamore Conference Meet


1314

5:30 PM
Volleyball (Girls JV) Vs. North Montgomery

6:30 PM
Volleyball (Girls V) Vs. North Montgomery


1516

5:30 PM
Soccer (Girls JV) @ Lebanon

5:30 PM
Volleyball (Girls JV) @ Monrovia High School

6:30 PM
Volleyball (Girls V) @ Monrovia High School

7:00 PM
Soccer (Girls V) @ Lebanon


17

5:00 PM
Cross Country (Co-ed V) @ Cloverdale

5:00 PM
Golf (Girls V) @ Monrovia High School

5:30 PM
Volleyball (Girls Fr) @ Mooresville

5:30 PM
Volleyball (Girls JV) @ Mooresville

6:30 PM
Volleyball (Girls V) @ Mooresville


18

7:00 PM
Football (Boys V) @ Danville Community


19

10:00 AM
Football (Boys JV) Vs. Danville Community

12:00 PM
Soccer (Boys JV) @ SAC Invitational


2021

6:00 PM
Volleyball (Girls JV) Vs. South Putnam

7:00 PM
Volleyball (Girls V) Vs. South Putnam


2223

5:30 PM
Soccer (Girls JV) @ Danville Community

7:00 PM
Soccer (Girls V) @ Danville Community


2425

7:00 PM
Football (Boys V) @ Lebanon


26

10:00 AM
Football (Boys JV) Vs. Lebanon

11:00 AM
Soccer (Boys JV) @ Frankfort

12:30 PM
Soccer (Boys V) @ Frankfort

9:00 AM
Cheerleading (Girls V) Vs. Tri-West Invitational


2728

5:30 PM
Soccer (Girls V) Vs. Crawfordsville

7:00 PM
Soccer (Girls JV) Vs. Crawfordsville


29

5:30 PM
Soccer (Boys JV) Vs. Western Boone

6:00 PM
Volleyball (Girls JV) @ Bethesda Christian

7:00 PM
Soccer (Boys V) Vs. Western Boone


30

5:00 PM
Volleyball (Girls Fr) Vs. Covenant Christian

5:00 PM
Volleyball (Girls JV) Vs. Covenant Christian

5:30 PM
Soccer (Boys JV) Vs. University

7:00 PM
Soccer (Boys V) Vs. University


123