(July 2017) August 2017 (September 2017)
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

30311

9:00 AM
Golf (Girls V) @ Union County


2345

1:00 PM
Golf (Girls V) @ Whiteland Invitational


678

5:00 PM
Golf (Girls V) Vs. Batesville


9

6:00 PM
Volleyball (Girls V) @ Cambridge City Lincoln--Scrimmage


10

5:30 PM
Golf (Girls V) @ Yorktown


11

7:00 PM
Football (Boys V) @ Monrovia


12

10:00 AM
Soccer (Boys V) Vs. Knightstown--Scrimmage

12:00 PM
Golf (Girls V) @ Ben Davis


1314

5:30 PM
Volleyball (Girls Fr) Vs. New Palestine

5:30 PM
Volleyball (Girls JV) Vs. New Palestine

6:30 PM
Volleyball (Girls V) Vs. New Palestine


15

5:00 PM
Tennis (Boys V) Vs. Blue River Valley

5:30 PM
Soccer (Boys V) Vs. New Castle

5:30 PM
Soccer (Girls JV) @ New Castle---Half

5:30 PM
Soccer (Girls V) @ New Castle

5:30 PM
Volleyball (Girls JV) @ Lawrenceburg

6:30 PM
Soccer (Boys JV) Vs. New Castle---cancelled

6:30 PM
Volleyball (Girls V) @ Lawrenceburg


1617

5:00 PM
Golf (Girls V) @ Greensburg

5:00 PM
Tennis (Boys V) @ Batesville

5:30 PM
Soccer (Girls V) Vs. Richmond

5:30 PM
Volleyball (Girls Fr) Vs. Batesville

5:30 PM
Volleyball (Girls JV) Vs. Batesville

6:30 PM
Volleyball (Girls V) Vs. Batesville

7:00 PM
Soccer (Girls JV) Vs. Richmond--Half


18

7:00 PM
Football (Boys V) @ Richmond


19

10:00 AM
Soccer (Boys JV) Vs. Lawrenceburg

10:00 AM
Soccer (Girls V) @ Triton Central

10:00 AM
Tennis (Boys V) Vs. CHS Invitational

10:00 AM
Volleyball (Girls Fr) Vs. Franklin County

10:00 AM
Volleyball (Girls JV) Vs. Franklin County

11:00 AM
Volleyball (Girls V) Vs. Franklin County

12:00 PM
Golf (Girls V) Vs. CHS Invitational---Willowbrook CC

12:00 PM
Soccer (Boys V) Vs. Lawrenceburg

12:00 PM
Soccer (Girls JV) @ Triton Central--cancelled

9:00 AM
Cross Country (Co-ed V) @ Richmond Invitational


2021

5:00 PM
Soccer (Boys V) Vs. Franklin County

5:00 PM
Soccer (Girls JV) @ Delta--cancelled

5:30 PM
Soccer (Girls V) @ Delta

5:30 PM
Volleyball (Girls JV) Vs. Anderson

6:00 PM
Football (Boys JV) Vs. Union County

6:30 PM
Soccer (Boys JV) Vs. Franklin County---Half

6:30 PM
Volleyball (Girls V) Vs. Anderson


22

5:00 PM
Golf (Girls V) @ Rushville

5:00 PM
Soccer (Boys JV) @ East Central

5:30 PM
Volleyball (Girls JV) Vs. South Dearborn

6:30 PM
Soccer (Boys V) @ East Central

6:30 PM
Volleyball (Girls V) Vs. South Dearborn


23

5:30 PM
Tennis (Boys V) Vs. Richmond


24

5:00 PM
Golf (Girls V) Vs. Centerville

5:00 PM
Tennis (Boys V) @ Cambridge City Lincoln

5:30 PM
Volleyball (Girls Fr) @ Greensburg

5:30 PM
Volleyball (Girls JV) @ Greensburg

6:30 PM
Volleyball (Girls V) @ Greensburg


25

7:00 PM
Football (Boys V) Vs. Franklin County-Cheerleader Night/MS Football Night


26

1:00 PM
Golf (Girls V) @ New Palestine

10:00 AM
Soccer (Boys V) Vs. Union County

10:00 AM
Volleyball (Girls Fr) @ Batesville

10:00 AM
Volleyball (Girls JV) @ Batesville

11:00 AM
Volleyball (Girls V) @ Batesville

12:00 PM
Soccer (Girls V) Vs. Union County

9:00 AM
Cross Country (Co-ed V) @ Rushville Invitational


2728

5:00 PM
Golf (Girls V) @ Richmond

5:30 PM
Tennis (Boys V) Vs. Lawrenceburg

6:00 PM
Football (Boys JV) @ Franklin County


29

5:30 PM
Tennis (Boys V) Vs. South Dearborn

6:00 PM
Volleyball (Girls JV) @ New Castle

7:00 PM
Volleyball (Girls V) @ New Castle


30

6:00 PM
Volleyball (Girls JV) @ Union County

7:00 PM
Volleyball (Girls V) @ Union County


31

5:00 PM
Golf (Girls V) Vs. New Castle

5:00 PM
Soccer (Boys V) @ Wapahani

5:00 PM
Soccer (Girls V) Vs. East Central

5:00 PM
Tennis (Boys V) Vs. Greensburg

6:00 PM
Football (Boys Fr) Vs. Franklin County---cancelled

6:30 PM
Soccer (Boys JV) @ Wapahani--cancelled

6:30 PM
Soccer (Girls JV) Vs. East Central--Full


12